Milieu

Het Milieu speelt een belangrijke rol in onze bedrijfsvoering.

Wij hebben altijd veel zorg besteedt aan het terugdringen van ons energieverbruik waardoor de hoeveelheid energie per kg geverfd materiaal de laatste 15 jaar aanzienlijk gedaald is. Daarnaast hebben wij vanaf het begin actief deelgenomen aan de meerjarenafspraken energiebesparing.

Bij het samenstellen van de verfrecepturen wordt getracht de milieubelasting te minimaliseren.

Afvalstromen proberen wij tot een minimum te reduceren, o.a. door afvalscheiding en hergebruik van verpakkingsmateriaal.

Wij hebben intern zeer veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een gehele of gedeeltelijke waterkringloopsluiting te realiseren. Daarnaast hebben wij actief deelgenomen aan het EET onderzoek dat van 1997 tot 2003 heeft geduurd.

Ook tijdens de nieuwbouw hebben milieuaspecten als warmteterugwinning, een gescheiden rioleringssysteem en energiebesparing veel aandacht gehad. Ons water wordt onthardt m.b.v. van een nanofiltratie – installatie die een veel lagere milieubelasting heeft dan een traditionele ionenwisselaar, waarbij grote hoeveelheden pekelwater vrijkomen.